Leadership Team

Leadership Team

Raja Ramaswamy

Bala Sundaram

Samyukthaa Manoharan

Ravi Radhakrishnan

Varada Sundar

Ratha Rajasekaramoorthy

Theeba Bala

Advisors

Dr. Alia Malik MD MBA

Advisor

Dr. Loanathan Anand MD

Honorary Advisory Member

Misbah Gill

Advisor

Bobby Patel

Advisor